Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεκατάρτισης & Συμβουλευτικής
 
Δικαιολογητικά ωφελούμενου/ης

Σελίδα μεταφόρτωσης (upload) και διαχείρισης δικαιολογητικών, όπως αυτά απαιτούνται κατά την υλοποίηση του Έργου.

 
Συμβουλευτική

Μεταβείτε στην σελίδα συμβουλευτικής των έργων που συμμετέχετε.

 
Κατάρτιση

Ενέργειες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκατάρτισης, στα προγράμματα που συμμετέχετε

 
Δελτία εισόδου - εξόδου

Μεταβείτε στην σελίδα συμπλήρωσης των δελτίων εισόδου και εξόδου, ώστε να τα συμπληρώσετε όπως και όταν απαιτούνται από τις ενέργειες του έργου που συμμετέχετε.

 
Ερωτηματολόγια Αξιολόγησης

Σελίδα συμπλήρωσης ερωτηματολογίων αξιολόγησης προγραμμάτων κατάρτισης

 
Δημιουργία Αναφορών

Σελίδα δημιουργίας αναφορών ωφελουμένων

Ανακοινώσεις - Νέα